[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 32 - ( فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی 1399 ) ::
جلد 8 شماره 32 صفحات 160-133 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش تعدیل کننده درآمدهای نفتی بر رابطه درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی
فاطمه صمدی
دانشگاه ازاد اسلامی تهران شرق
چکیده:   (209 مشاهده)
در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف، ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺻﻠﯽﺗﺮیﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ دوﻟـﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ارﮐﺎن ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در کشورهای صادر کننده نفت، فروش نفت ﻋﻤﺪهﺗﺮیﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﯽ‌آیﺪ. ﺑﻪ دﻻیﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ، ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﻔﺖ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ یﮏ ذﺧﯿﺮه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ارزش، ایﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎیﯿﺪ ﻧﯿﺴـﺖ و ایﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ این ﮐﺸﻮرها اﺻﻼح ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر انواع درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی در حالت حضور و عدم حضور درآمدهای نفتی است.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺣﺎﺿﺮ بر اساس روش تحقیق کاربردی است. جهت برآورد مدل از داده‌های بازه زمانی 1384-1395 استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر روش حداقل مربعات جزیی است. تخمین مدل در فضای نرم افزار Smart PLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که با ورود درآمدهای نفتی به مدل از اثرگذاری درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی کاسته شده و نقش مالیات در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کاهش یافته است. اثر تعدیل کننده درآمدهای نفتی برابر با 07/0- درصد است که از طریق کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش رشد اقتصادی می‌گردد.در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف، ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺻﻠﯽﺗﺮیﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ دوﻟـﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ارﮐﺎن ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در کشورهای صادر کننده نفت، فروش نفت ﻋﻤﺪهﺗﺮیﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﯽ‌آیﺪ. ﺑﻪ دﻻیﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ، ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﻔﺖ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ یﮏ ذﺧﯿﺮه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ارزش، ایﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎیﯿﺪ ﻧﯿﺴـﺖ و ایﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ این ﮐﺸﻮرها اﺻﻼح ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر انواع درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی در حالت حضور و عدم حضور درآمدهای نفتی است.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺣﺎﺿﺮ بر اساس روش تحقیق کاربردی است. جهت برآورد مدل از داده‌های بازه زمانی 1384-1395 استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر روش حداقل مربعات جزیی است. تخمین مدل در فضای نرم افزار Smart PLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که با ورود درآمدهای نفتی به مدل از اثرگذاری درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی کاسته شده و نقش مالیات در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کاهش یافته است. اثر تعدیل کننده درآمدهای نفتی برابر با 07/0- درصد است که از طریق کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش رشد اقتصادی می‌گردد.در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف، ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺻﻠﯽﺗﺮیﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ دوﻟـﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ارﮐﺎن ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در کشورهای صادر کننده نفت، فروش نفت ﻋﻤﺪهﺗﺮیﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﯽ‌آیﺪ. ﺑﻪ دﻻیﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ، ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﻔﺖ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ یﮏ ذﺧﯿﺮه ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ارزش، ایﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎیﯿﺪ ﻧﯿﺴـﺖ و ایﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ این ﮐﺸﻮرها اﺻﻼح ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر انواع درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی در حالت حضور و عدم حضور درآمدهای نفتی است.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺣﺎﺿﺮ بر اساس روش تحقیق کاربردی است. جهت برآورد مدل از داده‌های بازه زمانی 1384-1395 استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر روش حداقل مربعات جزیی است. تخمین مدل در فضای نرم افزار Smart PLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که با ورود درآمدهای نفتی به مدل از اثرگذاری درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی کاسته شده و نقش مالیات در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کاهش یافته است. اثر تعدیل کننده درآمدهای نفتی برابر با 07/0- درصد است که از طریق کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش رشد اقتصادی می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: نفرین منابع، بیماری هلندی، درآمد منابع، درآمد مالیات، رشد اقتصادی
متن کامل [PDF 1436 kb]   (54 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/8/14 | پذیرش: 1400/8/1 | انتشار: 1399/12/30
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

samadi F. The moderating role of oil revenues on the relationship between tax revenues and economic growth. qjfep. 2021; 8 (32) :133-160
URL: http://qjfep.ir/article-1-1152-fa.html

صمدی فاطمه. نقش تعدیل کننده درآمدهای نفتی بر رابطه درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی. فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی. 1399; 8 (32) :160-133

URL: http://qjfep.ir/article-1-1152-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 32 - ( فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4355