فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

داود منظور (دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) )

محمد نوفرستی(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)

 محسن ابراهیمی(دانشیار دانشگاه خوارزمی)

 علی سوری(دانشیار دانشگاه تهران)

عزت اله عباسیان(دانشیار دانشگاه بوعلی سینا)

 علی اضغر سالم(استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی)

 شاپور محمدی( دانشیار دانشگاه تهران)

محسن مهرآرا(استاد دانشگاه تهران)

حسین میر شجاعیان حسینی (استاد یار دانشگاه تهران)

سید مصطفی رضوی (دانشیار دانشگاه تهران)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی:
http://qjfep.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب