فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی- درباره نشریه
مشخصات فصلنامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

در باره نشریه:
رتبه علمی: فصلنامه علمی(علمی-پژوهشی)
دوره انتشار:فصلنامه 
۲۳۴۵-۳۴۳۵ ISSN:
شروع انتشار:۱۳۹۲
صاحب امتیاز:معاونت سیاستگذاری اقتصادی-وزارت امور اقتصادی ودارایی
رییس شورای راهبری و سیاستگذاری فصلنامه: سید محمدهادی سبحانیان
سردبیر:داوود منظور
معاون سردبیر:علیر ضا نظری
,ویراستار:محمد حسنی
ویراستار انگلیسی: فرزانه چهاربند، ساعده عزیزی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی:
http://qjfep.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب