فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی- درباره نشریه
مشخصات فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در باره نشریه:

 رتبه علمی:علمی-ترویجی(علوم انسانی)

دوره انتشار:فصلنامه 

ISSN 2345-3435

شروع انتشار:1392

صاحب امتیاز:معاونت امور اقتصادی-وزارت امور اقتصادی ودارایی

مدیر مسئول:حسین میرشجاعیان حسینی

 سردبیر:داوود منظور
معاون سردبیر:علیر ضا نظری

مدیر داخلی : عادل حنیفی 

,ویراستار:محمد حسنی

پایگاه های نمایه کننده نشریه:ISCوSID

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی:
http://qjfep.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب