فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی- فایل های ارسالی مورد نیاز توسط نویسندگان
فایل های ارسالی مورد نیاز توسط نویسندگان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/3 | 
۱- فایل کامل مقاله به همراه نام، ایمیل و شماره موبایل تمامی نویسندگان و همچنین چکیده کامل فارسی و انگلیسی و طبقه بندی jel
۲- فایل کامل مقاله بدون نام نویسندگان و همچنین چکیده کامل فارسی و انگلیسی و طبقه بندی jel
۳- تکمیل فرم تعارض منافع و بارگذاری آن در قسمت پیوست ها
۴- تکمیل فرم تعهد و بارگذاری آن در قسمت پیوست ها
۵- تاییدیه ایرانداک از سامانه همانندجوی ایرانداک( ایمیل درخواستی توسط سامانه همانندجو :hanifi.amefa.gov.ir،  شناسه درخواستی توسط سامانه همانندجو:Lifz۳، به ترتیب، (ال بزرگ، آی کوچک، اف کوچک، زد کوچک، عدد ۳)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی:
http://qjfep.ir/find.php?item=1.115.20.fa
برگشت به اصل مطلب