فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی- فایل های ارسالی مورد نیاز توسط نویسندگان
فایل های ارسالی مورد نیاز توسط نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/3 | 
۱- فایل کامل مقاله به همراه نام، ایمیل و شماره موبایل تمامی نویسندگان و همچنین چکیده کامل فارسی و انگلیسی و طبقه بندی jel
۲- فایل کامل مقاله بدون نام نویسندگان و همچنین چکیده کامل فارسی و انگلیسی و طبقه بندی jel
۳- تکمیل فرم تعارض منافع و بارگذاری آن در قسمت پیوست ها
۴- تکمیل فرم تعهد و بارگذاری آن در قسمت پیوست ها
۵- تاییدیه ایرانداک از سامانه همانندجوی ایرانداک( زمان اقدام برای اخذ این گواهی و همچنین اطلاعات مورد نیاز از طریق فصلنامه به ایمیل ثبت شده نویسنده محترم (ارسال کننده مقاله) اطلاع رسانی خواهد شد)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی:
http://qjfep.ir/find.php?item=1.115.20.fa
برگشت به اصل مطلب